Shopping Cart

No products in the cart.

RETOURNEREN TAPPING

1.     
Retourtermijn

U heeft het recht uw bestelling tot 30 dagen na ontvangst zonder
opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw
product retour te sturen. Bij het afsluiten van een abonnement begint de
retourtermijn vanaf het moment van afsluiten. Nadat u het abonnement hebt
afgesloten, heeft u 30 dagen de tijd om u te bedenken.

Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen
via klantenservice@tapping.be
. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 30 dagen na
aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde
retour ontvangen is.

U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten
gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn
voor eigen rekening. Indien een product defect is kan deze gratis geretourneerd
worden.

2.     
Retourvoorwaarden

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product
met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de
originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.

Bij
producten:

1. 
De consument kan een
overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende

een
bedenktijd van minimaal 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De
ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet
tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. 
Tijdens de bedenktijd zal de
consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het
product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om
te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn
herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde
toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en
verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer
verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. 
De in lid 1 genoemde
bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de

consument
aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a.     
als de consument in eenzelfde
bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop

consument,
of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De

ondernemer
mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke

wijze
over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een
verschillende

levertijd
weigeren.

b.     
als de levering van een
product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag

waarop
de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het
laatste

onderdeel
heeft ontvangen;

c.     
bij overeenkomsten voor
regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag
waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft
ontvangen.

4. 
Wanneer de consument gebruik
wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 30 dagen,
na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar
maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van
een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft
gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het
product binnen 30 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de
geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs
van verzending.

5. 
Indien de klant na afloop van
de in lid 2 en 4 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te
willen  maken van zijn herroepingsrecht
resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een
feit.

Bij
diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

6. 
De consument kan een
dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale

inhoud
die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder
opgave

van redenen
ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping,

maar
deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

7. 
Om gebruik te maken van zijn
herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij
het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en
duidelijke instructies.

Verlengde bedenktijd voor producten,
diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is

geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

8. 
Indien de ondernemer de
consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of

het
modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af
twaalf maanden na

het
einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel
vastgestelde

bedenktijd.

9. 
Indien de ondernemer de in
het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft

verstrekt
binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd,
verstrijkt

de bedenktijd
14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Tapping behoud het recht tot het weigeren van retourzendingen
die niet voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden.

3.     
GARANTIE

Wanneer u een artikel bij Tapping koopt, mag u ervan uitgaan dat
het in goede staat is en blijft werken zoals verwacht bij normaal gebruik. Het
kan echter altijd gebeuren dat het product niet werkt naar behoren of defect
is. Aan het retourneren van deze producten zijn bepaalde regels aan verbonden.
Om niet voor verrassingen te komen staan, raden wij je aan deze
informatiepagina door te lezen.

1. 
De ondernemer staat er voor
in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het
aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst
bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt
is voor ander dan normaal gebruik.

2. 
Een door de ondernemer,
fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke
rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover
de ondernemer kan doen gelden.

3. 
Eventuele gebreken of
verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de
ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient
te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4. 
De garantietermijn van de
ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter
te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten
voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele
adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

5. 
De garantie geldt niet
indien:

a)   
de consument de geleverde
producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten
repareren en/of bewerken;

b)   
de geleverde producten aan
abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden
behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de
verpakking behandeld zijn;

c)    
de ondeugdelijkheid geheel of
gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of
zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste
materialen.

DEFECT ARTIKEL

Indien een product defect is neem dan zo snel mogelijk contact
op via ons e-mailadres klantenservice@tapping.be . Indien binnen de retourtermijn vervangt Tapping
kosteloos uw product.

CONTACT

Indien u vragen heeft over ons Retourbeleid, neem dan
alstublieft contact op via ons e-mailadres klantenservice@tapping.be