Shopping Cart

No products in the cart.

PRIVACYVERKLARING TAPPING

Tapping respecteert de privacy van de bezoekers van de Website,
in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de
geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie
met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd
met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de
mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen
uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van
persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit
persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere
tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische
cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met
het voortzetten van het bezoek van de Website accepteert u de volgende
gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de Website beschikbare versie van de
privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de Website
bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

ARTIKEL 1 – WETTELIJKE BEPALINGEN

1.    
Website (hierna ook “de
website”): tapping.be

2.    
Verantwoordelijke voor de
verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Tapping,
gevestigd te De Nieuwe Erven 3 Unit 10548 Cuijk, kvk-nummer: 85874477.

ARTIKEL 2 – TOEGANG TOT DE WEBSITE

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk.
U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt
worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden,
dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken
voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

ARTIKEL 3 – DE CONTENT VAN DE WEBSITE

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties,
(animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties
die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het
algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet
door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of
aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel
ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden.
Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat
niet worden

opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van
rechtsvervolging.

ARTIKEL 4 – HET BEHEER VAN DE WEBSITE

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder
moment:

1.     
de toegang aan een bepaalde
categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte
van de website

2.     
alle informatie verwijderen
die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale
of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette

3.     
de website tijdelijk niet
beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

ARTIKEL 5 – VERANTWOORDELIJKHEDEN

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen,
storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website,
waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De
wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen
verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw
apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op
het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de
gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures
die tegen u worden gevoerd:

·        
vanwege het gebruik van de
website of diensten toegankelijk via internet

·        
vanwege het schenden van de
voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u
zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw
verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere
actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg
van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij
dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

ARTIKEL 6 – HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS

Uw gegevens worden verzameld door Tapping. Onder
persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een
natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name
aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer,
locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die
kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische,
economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden
hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met
u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

ARTIKEL 7 – UW RECHTEN MET BETREKKING TOT
UW GEGEVENS

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op
inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking
van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking
bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten
uitoefenen door contact met ons op te nemen via klantenservice@tapping.be.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie
van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder
vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1
maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk
van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze
termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

ARTIKEL 8 – VERWERKING VAN
PERSOONSGEGEVENS

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de
bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig
hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk
en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens
mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze
privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen
tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het
verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen
van de gegevens.

ARTIKEL 9 – COMMERCIËLE AANBIEDINGEN

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien
u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende
adres: klantenservice@tapping.be.

Uw gegevens kunnen worden gebruikt door partners van de
verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. Indien u dit niet wenst, stuurt
u een mail naar het volgende adres: klantenservice@tapping.be.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige
persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan
of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk
op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is
in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

ARTIKEL 10 – BEWAARTERMIJN GEGEVENS

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden
gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

ARTIKEL 11 – COOKIES

1.    
Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf
van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze
website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website
speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze
website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het
gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het
gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

2.    
Wij gebruiken de volgende
soorten cookies op onze website:

Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het
bijhouden van sessie- en inloginformatie.

·        
Geanonimiseerde Analytische
cookies:
 om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis
van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op
deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen
op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze
websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

·        
Niet-geanonimiseerde
Analytische cookies:
 om inzage te krijgen in het
bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen,
populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en
informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze
website.

·        
Tracking cookies:
zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante
advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke
interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers
bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk
om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking
cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

3.    
Meer specifiek gebruiken wij
de volgende cookies:

·        
Google Analytics
geanonimiseerd (analytische cookies)

·        
Google Analytics (analytische
cookie)

·        
Adobe (analytische cookie)

·        
Facebook (tracking cookie)

·        
Google Adwords (tracking
cookie)

4.    
Wanneer u onze website
bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw
apparatuur worden geïnstalleerd.

5.    
Voor meer informatie over het
gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype,
nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

ARTIKEL 12 – BEELDMATERIAAL EN AANGEBODEN
PRODUCTEN

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten
op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

ARTIKEL 13 – TOEPASSELIJK RECHT

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De
rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij
eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een
wettelijke uitzondering van toepassing is.

ARTIKEL 14 – CONTACT

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website
zelf, kunt u zich richten tot: klantenservice, klantenservice@tapping.be,
0617442982.

Deze
privacyverklaring is van toepassing sinds 08-2022 tot nader order.