Shopping Cart

No products in the cart.

VOORWAARDEN TAPPING


INHOUDSOPGAVE
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de koper tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefenen van herroepingsrecht door de koper en de kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer tijdens herroepingsrecht
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 19 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden
Artikel 20 – Disclaimer

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende Overeenkomst: een overeenkomst waarbij de koper producten, digitale inhoud
en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale
inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van
een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
4. Dag: kalenderdag;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de koper of ondernemer in staat stelt om informatie
die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en
ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die
een koper kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan
kopers aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de
ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot
en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer
technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van
een overeenkomst, zonder dat koper en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
samengekomen.
10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.


ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER


van Tapping, gevestigd te Cuijk, ingeschreven in het Handelsregister gehouden door de Kamer van
Koophandel onder nummer: 85874477, hierna te noemen: Tapping


ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot
stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en koper.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Voor aankoop is de koper verplicht aan te geven
de algemene voorwaarden te hebben gelezen door middel van een checkbox aan te vinken bij
bestelling.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid
en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden
langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze
door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager. Zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven
waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat
zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
toepassing en kan de koper zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op
de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 
ARTIKEL 4 – HET AANBOD


1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of
diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod
door de koper mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze
een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke
vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding
zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST


1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
overeenkomst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de koper de
overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
voor een veilige web-omgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal de ondernemer
daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de koper aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor
een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van
dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden
te verbinden. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de koper de volgende informatie,
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a) het contactgegevens van de ondernemer waar de koper met klachten terecht kan;
b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de koper van het herroepingsrecht
gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;
c) De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d) De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover
van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van
de overeenkomst op afstand;
e) indien de koper een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. De vereisten
voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan
één jaar of van onbepaalde duur is.


ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT


Bij producten:
1. De koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende
een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen retourneren. De ondernemer
mag de koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)
verplichten.
2. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal
het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik
maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de
originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer
verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper, of een vooraf door de
koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de koper in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop
koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De
ondernemer mag, mits hij de koper hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke
wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende
levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag
waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste
onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde
periode: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, het eerste product
heeft ontvangen.
4. Wanneer de koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14
dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken
dient de koper te doen middels het modelformulier of door middel van een ander
communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen
maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De
koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel
van een bewijs van verzending.
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
5. De koper kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale
inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave
van redenen ontbinden. De ondernemer mag de koper vragen naar de reden van herroeping,
maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de koper zich richten naar de door de
ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke
instructies.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is
geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
7. Indien de ondernemer de koper de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of
het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na
het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde
bedenktijd.
8. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de koper heeft
verstrekt binnen 30 dagen na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt
de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de koper die informatie heeft ontvangen.
ARTIKEL 7 – VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER TIJDENS DE BEDENKTIJD
1. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij
zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken
en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de koper het product
slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen
2. De koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is
3. De koper is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer
hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht heeft verstrekt.
ARTIKEL 8 – UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE KOPER EN KOSTEN DAARVAN
1. Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn
door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de
ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding,
zendt de koper het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de
ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De
koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt
voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in
originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en
duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de
koper.
5. De koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de
ondernemer niet heeft gemeld dat de koper deze kosten moet dragen of als de ondernemer
aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de koper de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de koper herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de
dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in
een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de koper de
ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat
door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige
nakoming van de verbintenis.
7. De koper draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of
elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of
tot levering van stadsverwarming, indien:
a. de ondernemer de koper de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de
kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft
verstrekt, of;
b. de koper niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van
gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De koper draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële
drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen
van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
c. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn
toestemming; of
d. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de koper te bevestigen.
9. Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende
overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


ARTIKEL 9 – VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ HERROEPING


1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de koper op elektronische wijze mogelijk
maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de koper, inclusief eventuele leveringskosten
door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch
binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de koper hem de herroeping meldt. Tenzij de
ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het
Product heeft ontvangen of tot de koper aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar
gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de koper heeft gebruikt,
tenzij de koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de koper.
4. Als de koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet
terug te betalen.


ARTIKEL 10 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT


De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar
alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt
waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen
voordoen.
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling
wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de
ondernemer worden aangeboden aan de koper die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid
krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij
de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de koper; en
b. de koper heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de
overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst
een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden,
goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde
datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
6. Volgens specificaties van de koper vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die
worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de koper, of die
duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
7. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn
om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
8. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
9. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst,
maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke
waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed
heeft;
10. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na
levering is verbroken;
11. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de
koper; en
b. de koper heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.


ARTIKEL 11 – DE PRIJS


1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van
veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen
gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen
invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen
en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag
waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en
zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer
niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.


ARTIKEL 12 – NAKOMING OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE


1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de
in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid
en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen
en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat
het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke
rechten en vorderingen die de koper op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan
doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 30 dagen na levering aan de
ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in
de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De
ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de
producten voor elke individuele toepassing door de koper, noch voor eventuele adviezen ten
aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
5. De garantie geldt niet indien:
a) de koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten
repareren en/of bewerken;
b) de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins
onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op
de verpakking behandeld zijn;
c) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft
gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.


ARTIKEL 13 – LEVERING EN UITVOERING


1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen
en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot
verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf
geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij
koper akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging
ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De
koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De koper heeft
geen recht op een schadevergoeding.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de koper geen rechten
ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de koper
betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retour ontvangen Tapping
product, terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen
om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en
begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende
artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele
retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het
moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend
gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
ARTIKEL 14 – DUURTRANSACTIES: DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING
Opzegging:
1. De koper kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn
van ten hoogste één maand.
2. De koper kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het
einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Verlenging:
3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of
vernieuwd voor een bepaalde duur.
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de koper
te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Duur
5. Na afloop van de overeenkomst is de overeenkomst maandelijks opzegbaar.


Artikel 15 – Betaling


1. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan
de ondernemer te melden.


ARTIKEL 16 – KLACHTENREGELING


1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt
de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 30 dagen volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de koper de gebreken heeft
geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf
de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht
van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is
voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een koper zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk
om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). Webwinkel is
momenteel niet aangesloten bij een keurmerk met geschillencommissie.
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk
anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar
keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 
ARTIKEL 17 – GESCHILLEN


1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de koper waarop deze algemene voorwaarden
betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de koper
woonachtig is in het buitenland.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.


ARTIKEL 18 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN


Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele
van de koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door
de koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


ARTIKEL 19 – WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN


Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn
gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een
aanbod de voor de koper meest gunstige bepaling zal prevaleren.


ARTIKEL 20 – DISCLAIMER

 
Ons disclaimer kunt u

hier bekijken of downloaden.

Bijlage I: Modelformulier voor retour formulier


Modelformulier voor retour formulier


(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt retourneren)
– Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]
– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de
volgende producten: [aanduiding product]* de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding
digitale inhoud]* de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*
– Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
– [Naam koperen(en)]
– [Adres koper(en)]
– [Handtekening koper(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.